Хүүхдийг зөвшөөрөлгүйгээр гэрэл зураг, дуу дүрс, мэдээлэл сурталчилгаанд ашигласан бол 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно

2023-08-3

Зөрчлийн тухай хуулийн заалтаас…

Хүүхдийг өөрийнх нь болон эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөлгүйгээр гэрэл зураг, дууны, дүрсний, дуу дүрсний бичлэгийг мэдээлэл сурталчилгаанд ашигласан бол хүнийн таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

[TS_Poll id=”1″]