ИХ ГАЗРЫН ЧУЛУУНЫ БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗРЫН ЗЭРЛЭГ АМЬТДАД ЗОРИУЛАН ӨВС ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

untsugmn 2023-12-10

Компанийн нийгмийн хариуцлага, 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний Дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газарт нутагшдаг зэрлэг амьтдыг /аргаль, янгир/ идэш тэжээлийн хомсдолоос сэргийлэх ажлын хүрээнд биотехникийн арга хэмжээнд зориулан 700 боодол өвс хүргүүллээ.

Цаашид уг хүлээлгэн өгсөн өвсийг өвөлжилт хүндрэлтэй, цаг агаарын байдлаас шалтгаалан зэрлэг амьтдын өвс тэжээлийн хомсдол үүсэхээр болсон нөхцөлд, тусгай хамгаалалттай газар нутагт тараан байршуулах ажлыг Их газрын чулууны тусгай хамгаалалттай газрын, хамгаалалтын захиргааны албан хаагчидтай хамтран хэрэгжүүлнэ.

Их газрын чулууны хамгаалалтын захиргаатай хамтран Туруутан амьтдын тооллого судалгаа хийх, биотехникийн арга хэмжээ авах зэрэг ажлуудыг жил бүр уламжлал болгон хамтран хэрэгжүүлж байна.